สำนักงานคลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สำนักงาน ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โทรศัพท์ 02-329-8000 ถึง 02-329-8098 ต่อ 3235

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8120 , 0-2329-8117

โทรสาร 0-2329-8123

Web design and development by CSAG Group, KMITL.

CSAG Official Website

ปรัชญา : รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจในการทำงาน ให้บริการด้วยใจ

ปณิธาน : ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์ : ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้