เกี่ยวกับการคลัง

ประวัติการคลัง บุคลากรสำนักงานคลัง

บุคลากร
รองอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

Amnach Khaene

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 2527

โทรศัพท์ภายใน : 2527

e-mail : kkamach@hotmail.com

Krongkan Savadveeraphun

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการคลัง

โทรศัพท์สายตรง : 3299

โทรศัพท์ภายใน : 3299

e-mail : krongkan.sa@kmitl.ac.th

งานงบประมาณ / งานเงินรายได้

Vichai totasa

ผู้ปฏิบัติการบริหาร

โทรศัพท์สายตรง : 3088

โทรศัพท์ภายใน : 3088

e-mail : kowithai@kmitl.ac.th

Siraporn Poungpadap

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3028

โทรศัพท์ภายใน : 3028

e-mail : Soungpadap.po@kmitl.ac.th

URAI PRAJUG

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์สายตรง : 3228

โทรศัพท์ภายใน : 3228

e-mail : URAI.PR@kmitl.ac.th

Sawittree Kantawee

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3217

โทรศัพท์ภายใน : 3217

e-mail : sawittree.789@gmail.com

Kanungnit ketpradit

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3089

โทรศัพท์ภายใน : 3089

e-mail : kanungnit.ka@gmail.com

Lamduan Tinrach

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3238

โทรศัพท์ภายใน : 3238

e-mail : Lamduan.ti@kmitl.ac.th

Parnee songravi

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3236

โทรศัพท์ภายใน : 3236

e-mail : Yai1406@yanoo.com

Thitikan Yangkhuea

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3087

โทรศัพท์ภายใน : 3087

e-mail : pakboong-yung@hotmail.com

งานการเงิน

Wipharat Chantasorn

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3226

โทรศัพท์ภายใน : 3226

e-mail : wipharat.ch@kmitl.ac.th

KASAYA BAMGBPN

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3236

โทรศัพท์ภายใน : 3236

e-mail : kasaya.ba@kmaitl.ac.th

Vilaivan sangthongluan

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3216

โทรศัพท์ภายใน : 3216

e-mail : vilaivan.sa@kmitl.ac.th

Vilaiporn Pattanaprom

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3219

โทรศัพท์ภายใน : 3219

e-mail : Vilaipon_8@hotmail.com

supattar pongjivanich

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3220

โทรศัพท์ภายใน : 3220

e-mail : Supattra.po@kmitl.ac.th

DARUNEE BOONNAK

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3215

โทรศัพท์ภายใน : 3215

e-mail : N_taro01@hotmail.com

Sujeeporn Banhomklin

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3218

โทรศัพท์ภายใน : 3218

e-mail : sujeeporn.ba@kmitl.ac.th

Panpavee Jitpivom

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3237

โทรศัพท์ภายใน : 3237

e-mail : pavee.111j@hotmail.com

Thidarat Khongsak

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3087

โทรศัพท์ภายใน : 3087

e-mail : k.thidarat01@gmail.com

งานบัญชี

patchara malawach

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3231

โทรศัพท์ภายใน : 3231

e-mail : mala_2410@hotmail.com

Anong pongsawatd

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3231

โทรศัพท์ภายใน : 3231

e-mail : anong.po@kmitl.ac.th

Vanida khuntongchan

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3232

โทรศัพท์ภายใน : 3232

e-mail : vanida.ku@kmitl.ca.th

Thunyananth kidchatronrussamee

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3233

โทรศัพท์ภายใน : 3233

e-mail : noonun_ka913@hotmail.com

Wanlee Suprapas

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3233

โทรศัพท์ภายใน : 3233

e-mail : wanlee.su@kmitl.ac.th

Suriya prasertwatthanakul

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3231

โทรศัพท์ภายใน : 3231

e-mail : suriya.pr@kmitl.ac.th

Surirat chuenchaisit

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3163

โทรศัพท์ภายใน : 3163

e-mail : kcsurira@kmitl.ac.th

Kanyarat rakboon

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3231

โทรศัพท์ภายใน : 3231

e-mail : kanyarat.ra@kmitl.ac.th

JINDASAI SIRIPHOKHAKORN

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์สายตรง : 3231

โทรศัพท์ภายใน : 3231

e-mail : jindasri.siri@hotmail.com

งานธุรการ

YANEE TEETA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สายตรง : 3779

โทรศัพท์ภายใน : 3779

e-mail : hikaru919@hotmail.com

Wichchen Sanedeskol

แม่บ้าน2

โทรศัพท์สายตรง : 3779

โทรศัพท์ภายใน : 3779

e-mail : Wichien.sa@kmitl.ac.th

Jantararut permsub

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สายตรง : 3779

โทรศัพท์ภายใน : 3779

e-mail : ่jantarut.pe@kmitl.ac.th

Chotiya Phaochinda

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สายตรง : 3087

โทรศัพท์ภายใน : 3087

e-mail : paitong_pt@hotmail.com


สำนักงานคลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สำนักงาน ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โทรศัพท์ 02-329-8000 ถึง 02-329-8098 ต่อ 3235

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8120 , 0-2329-8117

โทรสาร 0-2329-8123

Web design and development by CSAG Group, KMITL.

CSAG Official Website

ปรัชญา : รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจในการทำงาน ให้บริการด้วยใจ

ปณิธาน : ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์ : ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้