แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

โปรดสละเวลาเพื่อกรอกแบบประเมินให้กับส่วนการคลัง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไปพัฒนาการให้บริการต่อไป

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
สถานะภาพของผู้รับบริการ

กลุ่มงานที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

การประเมินโดยผู้รับบริการ
(โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด)
เกณฑ์การประเมิน:  5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง  , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด

ความสะดวกในการให้บริการ

1

5

ความรวดเร็วในการให้บริการ

1

5

การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ

1

5

การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

1

5

ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ

1

5

บริการของส่วนการคลังที่ท่านได้รับตรงตามความคาดหวัง

1

5

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
textsms

สำนักงานคลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สำนักงาน ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โทรศัพท์ 02-329-8000 ถึง 02-329-8098 ต่อ 3235

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8120 , 0-2329-8117

โทรสาร 0-2329-8123

Web design and development by CSAG Group, KMITL.

CSAG Official Website

ปรัชญา : รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจในการทำงาน ให้บริการด้วยใจ

ปณิธาน : ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์ : ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้